Welcome to the SUN PHARMACY website!

We're here to serve your health care needs and offer complete care for the whole family.  The mission of Sun Pharmacy is to provide comprehensive pharmaceutical care to the residents of Brooklyn Center, Brooklyn Park, North Minneapolis, and other surrounding areas.  We emphasize not only on the availability of quality drug products but, more importantly, on professional pharmacists and a staff who are able to interact with patients in their own language to maximize the quality of the patients' health care.  We will also apply our knowledge, experience, and skills to the best of our ability to ensure optimal drug therapy outcomes for our patients as well as provide education concerning their medications to ensure compliance and a favorable health care outcome.  We will always give our patients an honest answer about their health care choices based on what is best for our patients.

We also serve as a valuable health care resource by referring patients to other health care professionals when needed and provide advice and counsel on non-prescription medications.

 

We are happy to announce to opening of our other pharmacy in St. Paul.  Como Pharmacy located at Hmong Town Market Place, 217 Como Ave, Suite 107, St. Paul, MN 55103.  Phone: 651-487-0044 Fax: 651-487-0045.  For additional information visit www.comopharmacymn.com

 

Zoo siab tos txais ib tsoom:

Sun Pharmacy yog Hmoob lub khw tshuaj qhib nyob rau Brooklyn Center, MN.  Peb muag cov tshuaj xws li cov koj tus khw kho mob sau thiab cov ua tsis siv khw kho mob daim ntawv (tshuaj zoo mob tau hau, mob plab, hnoos, mob khaub thuas thiab ntau yam).  Peb kuj muaj tshuaj zaub mov (nutritional supplement) ntau ntau yam thiab.

Sun Pharmacy txais ntawv kho mob (insurance) ntau yam thiab peb kuj xa tshuaj tuaj rau tom koj lub tsev dawb xwb yog koj tuaj nqa tsis tau.  Yog koj los tus txheeb ze muaj mob es yuav noj tshuaj, tuaj ntsib peb.  Peb yuav pab thiab us yooj yim rau koj.  Yog xav paub ntau tshaj hu tuaj nrog Dr. Nyiajpov Kwm tham rau ntawm 763-561-0722.

 

Zoo siab tshaj tawm rau ib tsoom sawv daws, kuv qhib tau ib lub khw tshuaj tshiab thaum lub 1 hli, 2015 nos nyob rau St. Paul, yog Como Pharmacy.  Chaws nyob yog 217 Como Ave #107, St. Paul, MN 55103. Xoov tooj yog 651-487-0044 nyob rau hauv lub khw tsav puam qub.  Mus saib peb tau rau ntawm lub wam sab www.comopharmacymn.com

 

 

 

I like to also share something, here is my another site is working for cleats,see this.